ايران - کد تلفن ها

فهرست کدهاي شهرستانها تلفن با قابليت جستجو بر حسب شهرستان ، شماره تلفن و کد منطقه

کد تلفني بين المللي از فرم : +98< ا کد تلفن >
از آرا ، در اين کشور به صورت سمبل تلفن : < ا کد تلفن >

Array
شهر (302)استان کد تلفن
Абаданخوزستان+380 (0631) XXXXX
Абумуса هرمزگان+380 (0763622) XX
Абхарزنجان+380 (0242521 ) XX
Абширинکهگیلویه و بویر احمد+380 (0742253) XX
Аджабширآذربایجان شرقی+380 (0422) XXXXX
Азад Шахрگلستان+380 (0174672) XX
Азад Шахр 2گلستان+380 (0174678) XX
Али Абад Катулگلستان+380 (0173622) XX
Алигударзلرستان+380 (0664) XXXXX
Амолمازندران+380 (0121) XXXXX
Анарکرمان+380 (0392) XXXXX
Андимешкخوزستان+380 (0642422) XX
Андише 1تهران+380 (0262351) XX
Андише 2تهران+380 (0262354) XX
Андише 3تهران+380 (0262355) XX
Андише 4.5تهران+380 (0262334) XX
Анзали Портگیلان+380 (0181) XXXXX
Аракمرکزی+380 (0861) XXXXX
Ардабилاردبیل+380 (0451) XXXXX
ардаканیزد+380 (0352722 ) XX
Асалуеبوشهر+380 (0772726 ) XX
Астане Ашрафиеگیلان+380 (0142422) XX
Астараگیلان+380 (0182521) XX
Ахвазخوزستان+380 (0611) XXXXX
Аху Даштمازندران+380 (0122526) XX
Аьалиتهران+380 (0221582) XX
Баболمازندران+380 (011) XXXXXX
Баболсарمازندران+380 (0112522) XX
Баджгиранخراسان رضوی+380 (0582372) XX
Базарганآذربایجان غربی+380 (0462337 ) XX
Бамکرمان+380 (0344) XXXXX
Бандар Аббас هرمزگان+380 (0761) XXXXX
Баразджанبوشهر+380 (0773415  ) XX
Бафтکرمان+380 (0347422) XX
Безанджанکرمان+380 (0347426) XX
Беидохтخراسان جنوبی+380 (05615215) X
Бестек هرمزگان+380 (764) XXXXXX
Бехшахрمازندران+380 (152522) XXX
Биджарکردستان+380 (0872422) XX
Бирджандخراسان جنوبی+380 (561) XXXXXX
Бисаранکردستان+380 (0875393) XX
Боджнурдخراسان شمالی+380 (0584) XXXXX
Бонабزنجان+380 (0241246) XX
Бонаб Табризآذربایجان شرقی+380 (0412722 ) XX
Бруджердلرستان+380 (0662) XXXXX
Буин Захра قزوين+380 (0282422) XX
Буканآذربایجان غربی+380 (0482) XXXXX
Бумехенتهران+380 (0221222) XX
Бушехрبوشهر+380 (0771) XXXXX
Вараминتهران+380 (0291) XXXXX
Гаге Суگلستان+380 (0173436) XX
Гаем Шахрمازندران+380 (0123) XXXXX
Гаенخراسان جنوبی+380 (562522) XXX
Газ Портگلستان+380 (0173372) XX
Газвин قزوين+380 (0281) XXXXX
Галугахمازندران+380 (0152) XXXXX
Галшкашگلستان+380 (0144583) XX
Гамсарاصفهان+380 (036236) XXX
Гармеفارس+380 (0729669) XX
Гаср Ширинکرمانشاه+380 (0835422) XX
Гачсарتهران+380 (0261528) XX
Генавех портبوشهر+380 (0772322 ) XX
Гешм هرمزگان+380 (0763522) XX
Гилан е Гарбکرمانشاه+380 (0835322) XX
Голпаиганاصفهان+380 (0372322) XX
Гомقم+380 (0251) XXXXX
Гонбад Кавусگلستان+380 (0172) XXXXX
Горганگلستان+380 (0171) XXXXX
Гучонخراسان رضوی+380 (0581) XXXXX
Даландگلستان+380 (0174627) XX
Дам Шахрقم+380 (0251444) XX
Дамавандتهران+380 (0221522) XX
Дамганسمنان+380 (0232523) XX
Дарабفارس+380 (0732623) XX
Дашт Азадеганفارس+380 (0722475) XX
Дашт Моганاردبیل+380 (0452755) XX
Делиджанمرکزی+380 (0866422) XX
Дех Кордلرستان+380 (0662225 ) XX
Дехлоранایلام+380 (0842722) XX
Джавахер Дехمازندران+380 (0192533) XX
قبلي1234تل
نمایش دادن:12243648
اگر آنها در شهرستان نشده است و يا مي خواهيد به تجديد اطلاعات در مورد شهرستان -- نظر webmaster
تمام بخش ها
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0
  Cookies help us to deliver our service. By using our service, you agree to our use of cookies. More informarion
  پنهان کردن اطلاعات
  Warning!
  شما با استفاده از یک مرورگر منسوخ برای کار راحت تر با سایت، لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید.
  یک مرورگر چیست؟
  Firefox Internet Explorer Safari Google Chrome