شهرستانها ايران

دايرکتوري سيستم : شهرهاي ايران است.کمک مي کند تا کد پستي و کد هاي تلفن ، جمعيت ، و تعداد صفحات ، هتل ها و ديگر اطلاعات مفيد براي شهرستانها از ايران است.
         
Array
شهر (422)استان مردم کدهاي تلفن شاخص فرصت هاي شغلي
Абаданخوزستان +98 (0631) XXXXX 
Абар кухیزد +98 () XXXXXXXXX 
Абумуса هرمزگان +98 (0763622) XX 
Абхарزنجان +98 (0242521 )  
Абширинکهگیلویه و بویر احمد +98 (0742253) XX 
Адеран Исламшахрتهران +98 () XXXXXXXXX 
Адеран Караджتهران +98 () XXXXXXXXX 
Аджабширآذربایجان شرقی +98 (0422) XXXXX 
Азад Шахрگلستان +98 (0174672) XX 
Азад Шахр 2گلستان +98 (0174678) XX 
Азадеганتهران +98 () XXXXXXXXX 
Али Абад Катулگلستان +98 (0173622) XX 
Алигударзلرستان +98 (0664) XXXXX 
Амин Абадتهران +98 () XXXXXXXXX 
Амолمازندران +98 (0121) XXXXX 
Анарکرمان +98 (0392) XXXXX 
Андимешкخوزستان +98 (0642422) XX 
Андише 1تهران +98 (0262351) XX 
Андише 2تهران +98 (0262354) XX 
Андише 3تهران +98 (0262355) XX 
Андише 4.5تهران +98 (0262334) XX 
Анзали Портگیلان +98 (0181) XXXXX 
Аракمرکزی +98 (0861) XXXXX 
Аранتهران +98 () XXXXXXXXX 
Арванд Кенарخوزستان +98 () XXXXXXXXX 
Ардабилاردبیل +98 (0451) XXXXX 
ардаканیزد +98 (0352722 ) X 
Арканخراسان شمالی +98 () XXXXXXXXX 
Асалуеبوشهر +98 (0772726 )  
Асараتهران +98 () XXXXXXXXX 
Астанеسمنان +98 () XXXXXXXXX 
Астане Ашрафиеگیلان +98 (0142422) XX 
Астараگیلان +98 (0182521) XX 
Аташгахتهران +98 () XXXXXXXXX 
Ахвазخوزستان +98 (0611) XXXXX 
Ахламадخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Ахмад абад ардаканیزد +98 () XXXXXXXXX 
Аху Даштمازندران +98 (0122526) XX 
Аьалиتهران +98 (0221582) XX 
Баболمازندران +98 (011) XXXXXX 
Баболсарمازندران +98 (0112522) XX 
Баджганیزد +98 () XXXXXXXXX 
Баджгиранخراسان رضوی +98 (0582372) XX 
Базарганآذربایجان غربی +98 (0462337 )  
Бамکرمان +98 (0344) XXXXX 
Бандар Аббас هرمزگان +98 (0761) XXXXX 
Бандзак هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
Баразджанبوشهر +98 (0773415  ) XX 
Бардасканخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Бастамسمنان +98 () XXXXXXXXX 
Бафгیزد +98 () XXXXXXXXX 
Бафтکرمان +98 (0347422) XX 
Баштинخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Беджестанخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Безанджанکرمان +98 (0347426) XX 
Беидохтخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Беидохтخراسان جنوبی +98 (05615215) X 
Бестек هرمزگان +98 (764) XXXXXX 
Бехшахрمازندران +98 (152522) XXX 
Биджарکردستان +98 (0872422) XX 
Биналудخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Бирджандخراسان جنوبی +98 (561) XXXXXX 
Бисаранکردستان +98 (0875393) XX 
Боджнурдخراسان شمالی +98 (0584) XXXXX 
Бонабزنجان +98 (0241246) XX 
Бонаб Табризآذربایجان شرقی +98 (0412722 )  
Бруджердلرستان +98 (0662) XXXXX 
Буджанخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Буинزنجان +98 () XXXXXXXXX 
Буин Захра قزوين +98 (0282422) XX 
Буканآذربایجان غربی +98 (0482) XXXXX 
Бумехенتهران +98 (0221222) XX 
Бушехрخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Бушехрبوشهر +98 (0771) XXXXX 
Ваинتهران +98 () XXXXXXXXX 
Вараминتهران +98 (0291) XXXXX 
Гаге Суگلستان +98 (0173436) XX 
Гаемتهران +98 () XXXXXXXXX 
Гаем Шахрمازندران +98 (0123) XXXXX 
Гаенخراسان جنوبی +98 (562522) XXX 

قبلي123456تل
نمایش دادن:12243648
اگر آنها در شهرستان نشده است و يا مي خواهيد به تجديد اطلاعات در مورد شهرستان -- نظر webmaster

تمام بخش ها
شهرستانها ايران
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0
    Cookies help us to deliver our service. By using our service, you agree to our use of cookies. More informarion