شهرستانها ايران

دايرکتوري سيستم : شهرهاي ايران است.کمک مي کند تا کد پستي و کد هاي تلفن ، جمعيت ، و تعداد صفحات ، هتل ها و ديگر اطلاعات مفيد براي شهرستانها از ايران است.
         
Array
شهر (422)استان مردم کدهاي تلفن شاخص فرصت هاي شغلي
Абаданخوزستان +98 (0631) XXXXX 
Абар кухیزد +98 () XXXXXXXXX 
Абумуса هرمزگان +98 (0763622) XX 
Абхарزنجان +98 (0242521 )  
Абширинکهگیلویه و بویر احمد +98 (0742253) XX 
Адеран Исламшахрتهران +98 () XXXXXXXXX 
Адеран Караджتهران +98 () XXXXXXXXX 
Аджабширآذربایجان شرقی +98 (0422) XXXXX 
Азад Шахрگلستان +98 (0174672) XX 
Азад Шахр 2گلستان +98 (0174678) XX 
Азадеганتهران +98 () XXXXXXXXX 
Али Абад Катулگلستان +98 (0173622) XX 
Алигударзلرستان +98 (0664) XXXXX 
Амин Абадتهران +98 () XXXXXXXXX 
Амолمازندران +98 (0121) XXXXX 
Анарکرمان +98 (0392) XXXXX 
Андимешкخوزستان +98 (0642422) XX 
Андише 1تهران +98 (0262351) XX 
Андише 2تهران +98 (0262354) XX 
Андише 3تهران +98 (0262355) XX 
Андише 4.5تهران +98 (0262334) XX 
Анзали Портگیلان +98 (0181) XXXXX 
Аракمرکزی +98 (0861) XXXXX 
Аранتهران +98 () XXXXXXXXX 
Арванд Кенарخوزستان +98 () XXXXXXXXX 
Ардабилاردبیل +98 (0451) XXXXX 
ардаканیزد +98 (0352722 ) X 
Арканخراسان شمالی +98 () XXXXXXXXX 
Асалуеبوشهر +98 (0772726 )  
Асараتهران +98 () XXXXXXXXX 
Астанеسمنان +98 () XXXXXXXXX 
Астане Ашрафиеگیلان +98 (0142422) XX 
Астараگیلان +98 (0182521) XX 
Аташгахتهران +98 () XXXXXXXXX 
Ахвазخوزستان +98 (0611) XXXXX 
Ахламадخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Ахмад абад ардаканیزد +98 () XXXXXXXXX 
Аху Даштمازندران +98 (0122526) XX 
Аьалиتهران +98 (0221582) XX 
Баболمازندران +98 (011) XXXXXX 
Баболсарمازندران +98 (0112522) XX 
Баджганیزد +98 () XXXXXXXXX 
Баджгиранخراسان رضوی +98 (0582372) XX 
Базарганآذربایجان غربی +98 (0462337 )  
Бамکرمان +98 (0344) XXXXX 
Бандар Аббас هرمزگان +98 (0761) XXXXX 
Бандзак هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
Баразджанبوشهر +98 (0773415  ) XX 
Бардасканخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Бастамسمنان +98 () XXXXXXXXX 
Бафгیزد +98 () XXXXXXXXX 
Бафтکرمان +98 (0347422) XX 
Баштинخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Беджестанخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Безанджанکرمان +98 (0347426) XX 
Беидохтخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Беидохтخراسان جنوبی +98 (05615215) X 
Бестек هرمزگان +98 (764) XXXXXX 
Бехшахрمازندران +98 (152522) XXX 
Биджарکردستان +98 (0872422) XX 
Биналудخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Бирджандخراسان جنوبی +98 (561) XXXXXX 
Бисаранکردستان +98 (0875393) XX 
Боджнурдخراسان شمالی +98 (0584) XXXXX 
Бонабزنجان +98 (0241246) XX 
Бонаб Табризآذربایجان شرقی +98 (0412722 )  
Бруджердلرستان +98 (0662) XXXXX 
Буджанخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Буинزنجان +98 () XXXXXXXXX 
Буин Захра قزوين +98 (0282422) XX 
Буканآذربایجان غربی +98 (0482) XXXXX 
Бумехенتهران +98 (0221222) XX 
Бушехрخراسان رضوی +98 () XXXXXXXXX 
Бушехрبوشهر +98 (0771) XXXXX 
Ваинتهران +98 () XXXXXXXXX 
Вараминتهران +98 (0291) XXXXX 
Гаге Суگلستان +98 (0173436) XX 
Гаемتهران +98 () XXXXXXXXX 
Гаем Шахрمازندران +98 (0123) XXXXX 
Гаенخراسان جنوبی +98 (562522) XXX 

قبلي123456تل
نمایش دادن:12243648
اگر آنها در شهرستان نشده است و يا مي خواهيد به تجديد اطلاعات در مورد شهرستان -- نظر webmaster

تمام بخش ها
شهرستانها ايران
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0
  Cookies help us to deliver our service. By using our service, you agree to our use of cookies. More informarion
  پنهان کردن اطلاعات
  Warning!
  شما با استفاده از یک مرورگر منسوخ برای کار راحت تر با سایت، لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید.
  یک مرورگر چیست؟
  Firefox Internet Explorer Safari Google Chrome